Resumo da comparecencia do presidente do CCG no Parlamento

Costa Pillado: “As cantidades que se presupostaron para o presente exercicio foron suficientes para que o Consello Consultivo exercese con dignidade e con eficacia as súas funcións”

 

 

  • Comparecencia do presidente do Consello Consultivo de Galicia na Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia
  • O presuposto previsto para 2023 suma un total de 2.283.307 euros, o que supón un incremento do 3,93 % respecto do 2022
  • “É un orzamento reducido, representa o 0,018 % do global da comunidade autónoma”, explica José Luis Costa Pillado
  • “Arredor dun 85 % das ocasións as administracións actúan de conformidade co criterio emitido por esta institución consultiva”
  • Finalizarase o ano con máis de 500 asuntos ditaminados ou informados

 

 

Santiago de Compostela. O pasado día 2 de novembro do 2022 compareceu na Comisión 3.ª, Economía, Facenda e Orzamentos do Parlamento de Galicia o presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, “con motivo da obligación” deste órgano “de expoñer ou presentar os presupostos anuais, que se son aprobados polo Parlamento, quedarán integrados nos Orzamentos xerais da comunidade autónoma”.

 

En palabras de Costa Pillado, “o Pleno aprobou por unanimidade estes orzamentos e considerou que as cantidades que se presupostaron para o presente exercicio foron suficientes para que o Consello Consultivo exercese con dignidade e con eficacia as súas funcións” e se acadasen satisfacer as necesidades dos capítulos I (gastos de persoal), II (gastos correntes en bens e servizos) e VI (investimentos reais), unha estrutura igual que en exercicios anteriores.

 

O orzamento do Consello Consultivo de Galicia previsto para o ano 2023 suma un total de 2.283.307 €, o que supón un incremento do 3,93 % con respecto do ano 2022, que afecta en exclusiva ao capítulo I. É un orzamento reducido, representa o 0,018 % do global da comunidade autónoma, mais é de grande importancia para o funcionamento dunha institución como o Consello Consultivo. E ademais, o 82,66 % desa cantidade é para atender os gastos de persoal”.

 

Sinalou tamén, xunto ao secretario xeral, José Oreiro, que “coa pandemia, a dedicación de todo o persoal foi plenamente excepcional na cantidade e na calidade”, porque ese traballo nos permite finalizar o ano con máis de 500 asuntos ditaminados ou informados”, temas “de importancia e trascendencia, non bagatelas”. De feito, recordou que a institución “xa non coñece asuntos de carácter menor desde que o Parlamento aprobou a Lei 3/2014, do 24 de abril, co fin de “extraer as potencialidades do Consello Consultivo en beneficio da comunidade autónoma e das Administracións, e para a cidadanía en xeral”.

 

Medir a calidade dun servizo non é tan doado como medir a cantidade das súas prestacións, mais hai un factor que pon de manifesto o alto nivel técnico dos ditames e informes e “a súa auctoritas como órgano consultivo: arredor dun 85 % das ocasións as administracións actúan de conformidade co criterio emitido por esta institución consultiva”, afirmou Costa Pillado, que destacou que o prazo medio de emisión de ditames no ano 2021 foi de 23,90 días, incluídas as prórrogas, mentres que no ano 2022 foi de 21,72 días, incluídas as prórrogas.

 

Cabe engadir que o Consello Consultivo non cesou a súa actividade tras a declaración do estado de alarma, pero ao igual que noutras administracións públicas de Galicia, adoptáronse medidas como o teletraballo para seguir levando a cabo a súa actividade consultiva sen prexuízo para as administracións e a cidadanía. Deste xeito non soamente se conseguiu continuar coa actividade ordinaria do Consello, senón que ademais a situación sanitaria non produciu retrasos na mesma.

 

 

Reclamacións por materias

Do total de expedientes remitidos para o seu exame por parte deste órgano consultivo, de acordo coa materia obxecto de ditame, o maior número segue correspondendo a reclamacións de responsabilidade patrimonial, seguidos das revisións de oficio de actos administrativos, dos contratos administrativos, e  dos proxectos de normas xerais.

As reclamacións patrimoniais sanitarias, “que se incrementan día a día”, son unha materia moi delicada e necesita “que afinemos moito a sensibilidade xurídica”, sinalou. “Neste momento” pode dicirse que “a contía das reclamacións sobre os temas que ditaminamos ascende a 59 millóns”.

 

Este ano tamén houbo varios ditames en relación con reclamacións por danos, sobre todo por mor das medidas para facer fronte ao covid e derivadas polas Administracións, en particular pola Administración autonómica galega. “Estou a referirme ao peche de establecementos, limitacións de horarios, de aforo… En todos eses casos”, dixo o presidente, “o Consello Consultivo de Galicia entendeu que non había lugar a indemnización por este supostos danos, porque de habelos, non serían antixurídicos, pois os afectados tiñan o deber xurídico de soportalos”.

 

Ademais, a crise económica “que estamos pasando ten un reflexo moi importante no incremento de conflitos en materia de contratación administrativa. Refírome, fundamentalmente, a contratos administrativos por incumprimento dos contratistas, a maioría das veces derivados dos incrementos dos prezos dos materiais. A contía deste tipo de reclamacións de resolución de contratos que tivemos a oportunidade de coñecer chegan a 104 millóns de euros”, sinalou Costa Pillado.

 

Dentro dos informes, salientou, “o que máis relevancia tivo este ano foi o relativo ás competencias da comunidade autónoma en materia de ordenación do litoral”.

 

Para pechar a súa comparecencia, o presidente do supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da comunidade autónoma enfatizou que “nós temos o convencemento de que estamos facendo unha boa labor, cremos que temos un recoñecemento importante das Administracións e da sociedade en canto ao noso traballo, percibimos que a ‘auctoritas’ do Consello Consultivo vese reforzada e seguiremos nesta liña. O noso é un traballo que non consiste en controlar a legalidade das actuacións das administracións -iso lles corresponde aos xuíces-, senón de servir a esas administracións para proporcionarlles os instrumentos xurídicos precisos para que estas poidan formar máis adecuadamente a súa vontade decisoria”.

 

 

Valoración dos grupos parlamentarios

 

Pola súa parte, os grupos BNG e Partido Popular valoraron positivamente o traballo realizado polo Consello Consultivo de Galicia, mais o PSdeG insistiu en que debe acometerse unha reforma do marco normativo deste órgano.

 

O presidente do Consello Consultivo de Galicia, José Luis Costa Pillado, na comparecencia esta semana./ Imaxe cedida polo Parlamento de Galicia.

Galego