Transparencia

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno regula a transparencia, as boas prácticas e a participación cidadá no ámbito da Administración pública de Galicia. Deste xeito, faise efectivo o dereito de cidadáns e cidadás a coñecer a actividade da Administración pública, ao tempo que se favorece o control da legalidade e se lle facilita á sociedade a asunción dun papel activo na vida administrativa, fomentando as oportunidades de participación na toma de decisións.

Seguindo os principios recollidos nesta lei, o Consello Consultivo de Galicia pon a disposición da cidadanía, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a:

Protección de datos de carácter persoal

Información xeral sobre a protección de datos
A protección das persoas físicas en relación co tratamento dos seus datos persoais é un dereito fundamental protexido polo artigo 18.4 da Constitución española que recoñece á cidadanía a facultade de controlar os seus datos persoais e a capacidade para dispoñer e decidir sobre os mesmos.
Ten a consideración de dato persoal toda información que permita identificar ou facer identificable unha persoa física.
Protección de datos
Esta páxina contén información sobre a aplicación da normativa en materia de protección de datos persoais no Consello Consultivo de Galicia. Ademais, vén completar a información contida nos modelos e formularios correspondentes a cada procedemento administrativo ou servizo xestionados por este organismo.
Quen é o responsable do tratamento?

O responsable do tratamento é o órgano ou entidade que determina os fins e medios do tratamento dos datos persoais. No ámbito do Consello Consultivo de Galicia, con carácter xeral, configúranse como responsable do tratamento á Secretaría Xeral.

Datos do responsable
Consello Consultivo de Galicia.
C/ Algalia de Abaixo, 24
15704 Santiago de Compostela (A Coruña)
https://www.ccgalicia.es


Contacto do delegado de Protección de Datos (DPD)
secretaria@ccgalicia.es

Pode acceder ao formulario nesta ligazón
https://ccgalicia.es/es/contacto-2
Tratamento de datos persoais polo Consello Consultivo de Galicia
Constituirá un tratamento de datos persoais calquera operación realizada sobre datos persoais como a recollida, rexistro, organización, estruturación, conservación, adaptación ou modificación, extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión ou calquera outra forma de habilitación de acceso, cotexo ou interconexión, limitación, supresión ou destrución.
Finalidades xerais
O Consello Consultivo de Galicia poderá tratar os datos persoais da cidadanía cunha ou varias das finalidades que se indican a continuación, sendo esta listaxe meramente informativa e non exhaustiva.

 • Xestionar os diferentes procedementos administrativos e informar os/as interesados/as sobre a súa tramitación, realizar as notificacións que correspondan e outorgar os posibles trámites de audiencia ás persoas interesadas.
 • Verificar os datos e documentos que as persoas interesadas declaren a través das diferentes solicitudes para comprobar a exactitude dos datos.
 • Xestionar as consultas, solicitudes de información, queixas e suxestións, así como comunicacións en xeral.
 • Xestionar o persoal ao servizo do organismo.
Lexitimación ou bases xurídicas para o tratamento
O Regulamento xeral de protección de datos (Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril) establece no seu artigo 6.1 seis posibles bases lexitimadoras para o tratamento dos datos persoais, isto é, as condicións taxadas nas que se considera lícito o tratamento dos datos persoais, que son as seguintes:

 • o/a interesado/a deu o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais para un ou varios fins específicos;
 • tratamento é necesario para a execución dun contrato no que o/a interesado/a é parte ou para a aplicación a pedimento deste/a de medidas precontractuais;
 • tratamento é necesario para o cumprimento dunha obrigación legal aplicable ao responsable do tratamento;
 • tratamento é necesario para protexer intereses vitais do/a interesado/a ou doutra persoa física;
 • tratamento é necesario para o cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable do tratamento;
 • tratamento é necesario para a satisfacción de intereses lexítimos perseguidos polo responsable do tratamento ou por un terceiro, sempre que sobre os devanditos intereses non prevalezan os intereses ou os dereitos e liberdades fundamentais do/a interesado/a que requiran a protección de datos persoais, en particular cando o/a interesado/a sexa un/ha neno/a.

Con carácter xeral, o tratamento dos datos persoais nas Administracións públicas e, en particular, no Consello Consultivo de Galicia, baséase na necesidade de dar cumprimento a unha obrigación legal, no cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos conferidos ao responsable sobre a base do Dereito autonómico, estatal ou da Unión Europea.

Tamén poderá ser base lexitimadora para o tratamento de datos persoais a execución dun contrato no que a persoa interesada sexa parte ou para a aplicación de medidas precontractuais, así como o cumprimento da relación laboral ou estatutaria que vincule a persoa interesada coa Xunta de Galicia.

En supostos puntuais, o tratamento poderá lexitimarse en base ao consentimento que previamente outorgase a persoa interesada para o tratamento dos seus datos persoais, ben directamente ou a través de representación.

A normativa básica que fundamenta o tratamento de datos persoais lexitimados en base ao cumprimento dunha obriga legal, ao cumprimento dunha misión realizada en interese público ou o exercicio de poderes públicos detállase nas cláusulas informativas correspondentes a cada tratamento. A continuación inclúese unha listaxe informativa e non exhaustiva desta normativa:

 • Lei 3/2014, de 24 de abril, do Consello Consultivo de Galicia.
 • Decreto 91/2015, do 18 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo de Galicia.
 • Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.
 • Lei 40/2015, do 1 de outubro, de réxime xurídico do sector público.
 • Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións e Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
 • Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público.
 • Real Decreto lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto básico do empregado público - acceso á versión consolidada e Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.
Prazos de conservación
Con carácter xeral, os datos persoais serán conservados mentres sexan necesarios para as finalidades de cada tratamento e, en todo caso, durante os prazos previstos pola lexislación aplicable ou, se o tratamento se basease no consentimento previamente outorgado pola persoa interesada, en tanto esta non o retire. Así, nos casos nos que o tratamento se basee exclusivamente no consentimento, a retirada deste pola persoa interesada implicará a supresión dos seus datos persoais.

Así mesmo, a estes efectos será de aplicación a normativa en materia de conservación da documentación de titularidade pública, en particular a Lei 7/2014, do 26 de setembro, de arquivos e documentos de Galicia.
Nalgúns casos existe a posibilidade de conservación dos datos persoais durante períodos máis longos aos previstos inicialmente para o seu tratamento, exclusivamente, con fins de arquivo en interese público, con fins de investigación científica ou histórica ou con fins estatísticos.
Destinatarios dos datos
Os datos tratados polos diferentes responsables no Consello Consultivo de Galicia poderán ser comunicados, cando sexa estritamente necesario e conforme ao previsto na lexislación vixente, a un ou varios dos destinatarios indicados, sendo a listaxe que se inclúe a continuación meramente informativa e non exhaustiva. Os destinatarios concretos dos datos especifícanse nas cláusulas informativas correspondentes a cada procedemento ou servizo.

 • As Administracións públicas competentes, incluídos xulgados e tribunais e organismos da Seguridade Social e a Administración tributaria estatal ou autonómica segundo o ámbito de cada tratamento.
 • Outras Administracións públicas coa finalidade de posibilitar a notificación ás persoas interesadas dalgún trámite nun procedemento administrativo ou para outras finalidades compatibles para as que se recollesen inicialmente os datos persoais.

Así mesmo, determinados datos persoais poderán ser publicados en diarios oficiais, páxinas web corporativas ou taboleiros de anuncios, a fin de dar a publicidade legalmente esixida aos distintos procedementos e respectando, en todo caso, as limitacións establecidas ao respecto pola normativa vixente.
Os destinatarios concretos dos datos especifícanse nas cláusulas informativas correspondentes a cada tratamento, así como no Rexistro de Actividades correspondente aos responsables do tratamento no ámbito da Xunta de Galicia.
Seguridade dos datos persoais
De conformidade coa Disposición Adicional Primeira da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, as medidas de seguridade técnicas e organizativas adoptadas por cada un dos responsables do tratamento e destinadas para salvagardar a confidencialidade e protección dos datos persoais, evitando a súa perda, alteración ou acceso non autorizado, serán as establecidas no Anexo II do Real Decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Xeral e do sector público autonómico.

Rexistro de ordes do día

 • Selecciona orde do día:

 
Galego