O Consello Consultivo de Galicia anuncia a implementación da canle de denuncias: fomentando a transparencia e a ética

 

O Consello Consultivo de Galicia anuncia a implementación da canle de denuncias: fomentando a transparencia e a ética

 

 • A seguridade e o anonimato son elementos fundamentais deste novo mecanismo
 • As persoas denunciantes e da súa contorna están protexidas fronte a posibles represalias
 • Pódese acceder á canle de denuncias a través da páxina web, por correo electrónico ou por correo postal
 • As comunicacións recibidas e obxecto de estudo serán investigadas de forma imparcial e rigorosa.

 

 Santiago de Compostela, 11 de decembro de 2023. O Consello Consultivo de Galicia comprácese en informar sobre o lanzamento da súa nova caixa de correos de denuncias, unha iniciativa deseñada para fortalecer a transparencia e a ética. Esta nova canle proporcionará un medio seguro e confidencial para que calquera persoa (persoal ao servizo do órgano consultivo, persoal de empresas externas, persoal en prácticas), de forma anónima ou de forma nominativa, na que se garanta a confidencialidade da súa identidade, presente denuncias sobre posibles infraccións normativas ou actos de corrupción no ámbito laboral que se coñeza dentro do organismo, co fin de que se investigue, e no caso de que se constate unha práctica irregular, poida ser corrixida ou reparada canto antes, evitando ou minimizando os danos.

O Pleno do Consello Consultivo de Galicia, na súa reunión do 22 de novembro de 2023, adoptou o acordo polo que se aproba o procedemento do Sistema interno de información, que está accesible de forma clara e separada na páxina web do Consello Consultivo de Galicia na seguinte dirección: https://ccgalicia.es/canle-interna

 

Formas de presentar a comunicación

Existen tres maneiras de presentar a denuncia:

 1. Canle interna de información do Consello Consultivo de Galicia. Esta é a vía preferente de entrada, de carácter telemático, utilizando o formulario dispoñible na páxina web: https://ccgalicia.es/canle-interna Na presentación, a persoa informante poderá identificarse utilizando un certificado electrónico ou CL@VEPIN, ou no caso de non utilizar ningún dos sistemas de autenticación, a comunicación considerarase anónima. Así, o sistema proporcionaralle un código alfanumérico a través do cal a persoa denunciante poderá obter información sobre o estado de tramitación do expediente.
 2. Mediante comunicación dirixida ao seguinte correo electrónico: canlededenuncias@ccgalicia.es, no que a persoa informante poderá consignar os seus datos identificativos ou realizar a comunicación de forma anónima.
 3. Por correo postal dirixido á persoa responsable da Canle de Denuncias Interno á dirección do Consello Consultivo de Galicia: Rúa dá Algalia de Abaixo, 24, C.P. 15704, Santiago de Compostela, A Coruña.

A persoa responsable do sistema informará á persoa denunciante, no caso de que se identificase, sobre as medidas adoptadas, nun prazo non superior a tres meses a partir do xustificante de recepción da denuncia, salvo casos de especial complexidade que requiran unha ampliación do prazo, que poderá estenderse ata un máximo de tres meses adicionais (Artigo 19 da Lei 2/2023, do 20 de febreiro).

Respecto a as persoas investigadas, informaráselles das accións ou omisións que se lles atribúen e, a poder ser, serán oídas pola unidade xestora da canle nos termos que a mesma considere, respectando en todo caso o dereito á presunción de inocencia e á honra das persoas afectadas.

Ademais, as comunicacións recibidas e obxecto de estudo serán investigadas de forma imparcial e rigorosa.

 

Unha obriga

Desde o 1 de decembro de 2023, todos os organismos e entidades do sector público do noso país deben dispoñer de sistemas para protexer a aqueles empregados que informen das irregularidades das que tivesen coñecemento no contexto laboral. A obrigación resulta da Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción, a cal incorpora ao noso ordenamento xurídico a Directiva 2019/1937. A finalidade da norma é a de protexer ás persoas que, nun contexto laboral ou profesional, detecten infraccións penais ou administrativas graves ou moi graves e comuníquenas, mediante os mecanismos regulados na mesma. A lei protexe á persoa informante e ás persoas da súa contorna (compañeiros, compañeiras de traballo e familiares) fronte a posibles represalias que poida sufrir como consecuencia da comunicación da infracción. Nesta canle, que non poderá utilizarse para presentar queixas ou suxestións, pódese informar sobre calquera acción ou omisión relacionadas co funcionamento do Consello Consultivo de Galicia, que poidan ser constitutivas das infraccións penais ou administrativas nas materias que se indican en lei, nas que se inclúen:

 • contratación pública;
 • servizos, produtos e mercados financeiros, e prevención do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo;
 • seguridade dos produtos e conformidade;
 • seguridade do transporte;
 • protección do medio ambiente;
 • protección fronte ás radiacións e seguridade nuclear;
 • seguridade dos alimentos e pensos, sanidade animal e benestar dos animais;
 • saúde pública;
 • protección dos consumidores.

 

Sobre comunicacións falsas

A lei especifica, no seu artigo 63, que comunicar ou revelar publicamente información a propósito da súa falsidade será constitutivo dunha infracción moi grave.

 

Galego