A voz do Consello Consultivo de Galicia agora escóitase en X

A voz do Consello Consultivo de Galicia agora escóitase en X

  • Actualizacións instantáneas, diálogo e transparencia, eixos da conta oficial, @CCdeGalicia
  • Búscase crear un espazo onde a comunidade de seguidores poida acceder a información relevante.
  • X brinda a oportunidade de conectar, aprender, compartir e participar en conversacións significativas

 

 Santiago de Compostela, 20 de novembro. O Consello Consultivo de Galicia, recoñecido polo seu compromiso coa transparencia, fixo recentemente a súa entrada oficial na plataforma de redes sociais X, antes coñecida como Twitter.

Co obxectivo de fortalecer a comunicación coa cidadanía e fomentar un diálogo, o Consello Consultivo de Galicia decidiu expandir a súa presenza dixital a través de X. Esta iniciativa busca crear un espazo interactivo onde a comunidade poida acceder facilmente a información relevante e expresar as súas opinións.

Que poden esperar os seguidores do Consello Consultivo de Galicia en X?

  • Actualizacións instantáneas: obter información de primeira man sobre as actividades, decisións e eventos relacionados co Consello Consultivo, que preside o maxistrado José Luis Costa Pillado.
  • Diálogo: participar en conversacións, fomentando un intercambio de ideas enriquecedor.
  • Transparencia: acceder a informes e documentos relevantes para comprender mellor o traballo do supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia.

X pode ser unha ferramenta versátil que brinda a oportunidade de conectarnos, aprender, compartir e participar en conversacións significativas. A conta oficial do Consello Consultivo de Galicia en X xa está activa e pode ser seguida en @CCdeGalicia.

 

Compromiso coa transparencia

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de Transparencia e Bo Goberno regula a transparencia, as boas prácticas e a participación cidadá no ámbito da Administración pública de Galicia. Deste xeito, faise efectivo o dereito de cidadáns a coñecer a actividade da Administración pública, ao tempo que se favorece o control da legalidade e se lle facilita á sociedade a asunción dun papel activo na vida administrativa, fomentando as oportunidades de participación na toma de decisións.

 

Sobre o Consello Consultivo de Galicia

O Consello Consultivo de Galicia, creado pola Lei 9/1995, do 10 de novembro, e regulado na actualidade pola Lei 3/2014, do 24 de abril, é o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da Comunidade Autónoma de Galicia, e actúa con independencia respecto de calquera órgano e, en garantía dela, goza de autonomía orgánica e funcional, non estando os seus membros ligados por ningún mandato imperativo.

O Consello Consultivo de Galicia emite ditame en cantos asuntos, relativos ás materias previstas na Lei 3/2014, sexan sometidos á súa consulta pola Presidencia da Xunta de Galicia, o Consello da Xunta ou calquera das persoas que forman parte del, as administracións do sector público autonómico, as entidades locais e as universidades públicas de Galicia.

 

 

Galego