O Tribunal Constitucional apoia unanimemente o criterio do Consello Consultivo sobre as competencias en materia do litoral galego

O Tribunal Constitucional apoia unanimemente o criterio do Consello Consultivo sobre as competencias en materia do litoral galego

  • Nun informe do que foi relator o maxistrado José Luis Costa Pillado se sinalaba que a comunidad xa conta “con todas as facultades ou función” de ordenación do litoral
  • Desestima setenta impugnacións, ratificando así a validez da lei do litoral
  • Goberno central e Consello de Estado consideraban que Galicia non podía asumir a xestión dos títulos de ocupación sen modificar o seu Estatuto de Autonomía

Santiago, 24 de abril. Nunha decisión feita pública onte, o Tribunal Constitucional apoiou nunha sentenza unánime a Lei de ordenación e xestión integrada do litoral de Galicia (LOLGA). Esta resolución marca un fito significativo no desenvolvemento lexislativo autonómico e na distribución de competencias entre o Goberno central e as comunidades autónomas.

O Goberno central, en liña co informe do Consello de Estado que identificou a lei como inconstitucional, interpuxera un recurso contra a norma galega no que se presentaban setenta e dúas obxeccións, entre as que apuntaban que Galicia non podía asumir a xestión dos títulos de ocupación sen modificar o seu Estatuto de Autonomía.

Con todo, o Tribunal Constitucional desestimou setenta impugnacións, ratificando así a validez da lei autonómica.

No seu día, no informe 227/22 elaborado polo Consello Consultivo, do que foi relator o seu presidente, o maxistrado José Luis Costa Pillado, informou de que a comunidade autónoma de Galicia xa conta con “todas as facultades ou funcións” de ordenación do litoral, incluídas aquelas sobre “a xestión dos títulos de uso e ocupación” do dominio público marítimo-terrestre, porque así o establece o propio Estatuto de Autonomía no seu artigo 27.3. Desta maneira, o Tribunal Constitucional segue a tese do supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas.

A sentenza sostén que a normativa relativa á organización e usos específicos do litoral non contravén as disposicións lexislativas estatais deseñadas para salvagardar o dominio público marítimo-terrestre, tal como indica o artigo 132 da Constitución Española.

Ademais, os títulos de ocupación dos usos e instalacións permitidas pola Lei estatal de costas estarán baixo o control da comunidade autónoma en lugar do Estado, similar ao que ocorre en Cataluña.

O fallo argumenta que a lolga salvagarda o cumprimento das esixencias establecidas na lexislación estatal de costas e “que permanecen incólumes as facultades estatais, como titular do dominio público marítimo-terrestre, se, nun caso concreto a autorización ou o concreto plan aprobado incumprise a lexislación en materia de costas”.

Por conseguinte, a sentenza do Tribunal Constitucional establece un precedente significativo, xa que outorga a posibilidade a outras comunidades autónomas que enfronten situacións similares á de Galicia de regular o seu litoral.

O informe 227/2022 está dispoñible facendo clic aquí

Galego