Correspóndelle á presidencia do CCG:

 • Impulsar e coordinar a actuación do Consello. Informar publicamente, cando cumpra, das actividades do Consello.
 • Autorizar coa súa firma todas as comunicacións que se dirixan ás autoridades que formularan as consultas.
 • Someter ao Pleno as propostas lexislativas e de reforma estatutaria elaboradas pola Sección de Estudos e Informes.
 • Solicitar, previo acordo da Sección de Estudos e Informes, a asistencia de persoal funcionario dos corpos do sector público autonómico cando a realización dun determinado anteproxecto lexislativo ou dun informe concreto requira información ou asesoramento técnico especializado.
 • Nomear ao persoal letrado do Consello.
 • Exercer a superior xefatura e dirección de todo o persoal que presta servizos no Consello Consultivo e exercer a potestade disciplinaria, excepto no relativo á separación do servizo, con arranxo ás disposicións vixentes.
 • Designar ao persoal letrado que, baixo a dirección do ou a relatora correspondente ou formando parte dun grupo de traballo, debe realizar as funcións de estudo, preparación e redacción dos asuntos sometidos á consulta do Consello.
 • Declarar a compatibilidade para o exercicio da actividade docente das conselleiras e conselleiros e autorizar o exercicio da actividade docente e investigadora do persoal letrado.
 • Resolver a abstención e recusación das conselleiras e conselleiros e do persoal letrado.
 • Convocar e resolver os procesos selectivos para o acceso ao corpo de letradas e letrados do Consello Consultivo.
 • Convocar e resolver os procesos de provisión dos postos de traballo do persoal que presta servizos no Consello Consultivo.
 • Nomear e cesar ao persoal eventual do Consello.
 • Aprobar a organización das actividades convenientes para o mellor cumprimento das funcións do Consello e propoñer ao Pleno a subscrición de convenios con toda clase de persoas ou entidades públicas ou privadas.
 • Designar á persoa que, exercendo funcións de letrada ou letrado do Consello, desenvolvese as funcións da Secretaría Xeral nos casos de ausencia, enfermidade ou calquera imposibilidade temporal da persoa titular.
 • Ostentar a representación do Consello Consultivo.
 • Convocar e presidir as sesións do Pleno e das seccións, dirimindo os empates con voto de calidade.
 • Fixar a orde do día das sesións do Pleno e das seccións.
 • Autorizar coa súa firma os acordos do Pleno e das seccións.
 • Rotar os relatorios dos asuntos entre as persoas que integran o Consello.
 • Dirixir a execución do orzamento do Consello.
 • Exercer a superior dirección das actividades dos órganos técnicos do Consello.
 • Exercer a superior inspección dos servizos do Consello e da súa sede.
 • As demais funcións previstas na Lei ou no Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo.

Corresponde ao Pleno do CCG:

 • Emitir os ditames relativos a:
  • Anteproxectos de reforma do Estatuto de autonomía elaborados pola Xunta de Galicia.
  • Proxectos de lexislación delegada a que se refire o artigo 10.1.a) do Estatuto de autonomía de Galicia.
  • Proxectos de regulamento de execución de leis autonómicas e de desenvolvemento de normas básicas do Estado e, no seu caso, de normas da Unión Europea, así como as súas modificacións.
  • Interposición polo Consello da Xunta de recursos de inconstitucionalidade e formulación de conflitos de competencia ante o Tribunal Constitucional, previamente á presentación do correspondente procedemento.
  • Formulación de conflitos en defensa da autonomía local formulados polas entidades locais de Galicia ante o Tribunal Constitucional, previamente á presentación do correspondente procedemento.
  • Convenios e acordos de cooperación con outras comunidades autónomas.
 • Emitir os ditames facultativos sobre anteproxectos de lei elaborados polo Consello da Xunta.
 • Pronunciarse sobre as propostas lexislativas ou de reforma estatutaria encomendadas polo Consello da Xunta e elaboradas pola Sección de Estudos e Informes.
 • Aprobar a memoria anual de actividades.
 • Aprobar anualmente o anteproxecto de orzamentos do Consello.
 • As demais funcións que correspondan ao Consello Consultivo e non fosen atribuídas expresamente a outros órganos do mesmo.
 • Outorgar, no seu caso, a autorización a que se refire o artigo 8 da lei.
 • Resolver sobre a abstención ou recusación da persoa titular da Presidencia do Consello Consultivo respecto dos asuntos sometidos a coñecemento do Pleno.
 • Declarar a compatibilidade para a actividade docente da persoa titular da Presidencia do Consello Consultivo.
 • Propoñer ao Consello da Xunta a aprobación e modificación do persoal de persoal e da relación de postos de traballo do Consello Consultivo.
 • Aprobar as bases dos procesos selectivos para o acceso de letradas e letrados do Consello Consultivo.
 • Aprobar as bases dos procesos de provisión dos postos de traballo do persoal que preste servizos no Consello Consultivo.
 • Interpretar e suplir o Regulamento de organización e funcionamento en caso de dúbida ou omisión, con respecto aos principios que inspiran a lei.
 • Propoñer a aprobación ou modificación do Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo.

Corresponde á Sección de Ditames do CCG:

 • A emisión dos ditames relativos a:
  • A revisión de oficio dos actos e disposicións administrativas e recurso administrativo de revisión.
  • A aprobación do prego de cláusulas administrativas xerais e interpretación, modificación, nulidade e resolución dos contratos administrativos nos casos contemplados na normativa xeral de contratación administrativa.
  • A nulidade, interpretación, modificación e extinción de concesións administrativas calquera que fose o seu obxecto, nos casos en que así o esixisen as normas de aplicación.
  • A nulidade de pleno dereito dos actos ditados en materia tributaria.
  • As reclamacións de responsabilidade patrimonial de contía superior a 30.000 euros para a Administración autonómica e a 15.000 euros para as administracións locais.
  • A creación ou supresión de municipios e alteración de termos municipais.
 • A emisión dos ditames facultativos relativos a:
  • Os conflitos de atribucións que se expoñan entre diversas consellerías, entre a Administración xeral da Comunidade Autónoma e outras administracións públicas de Galicia ou entre as entidades locais de Galicia.
  • A modificación dos instrumentos de plan urbanístico regulados por lei, cando tivesen por obxecto unha diferente zonificación no uso urbanístico do chan rústico especial, nos espazos libres e as zonas verdes destinados a dominio público do plan.
  • Calquera outros asuntos que afecten á Administración da Comunidade Autónoma ou ás entidades locais de Galicia cando, a xuízo da persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia, requírao a súa especial transcendencia.
 • A emisión dos demais ditames que correspondese emitir ao Consello Consultivo sobre asuntos non atribuídos á competencia do Pleno.

Corresponde á Sección de Estudos e Informes do CCG:

 • A redacción dos anteproxectos lexislativos e a elaboración, para o seu sometemento ao Pleno, das propostas lexislativas ou de reforma estatutaria que o Consello da Xunta encomende ao Consello Consultivo.
 • A realización dos informes que a persoa titular da Presidencia da Xunta de Galicia e as persoas titulares da presidencia das entidades locais soliciten.

Corresponde á Secretaría Xeral do CCG:

 • En relación co funcionamento do Consello Consultivo, corresponde á persoa titular da Secretaría Xeral:
  1. A xefatura directa e a xestión administrativa en materia de persoal, así como do réxime interior dos servizos e dependencias do Consello, sen prexuízo da superior autoridade da Presidencia.
  2. A xestión dos créditos orzamentarios no relativo aos actos de disposición, recoñecemento da obrigación e ordenamento do pagamento.
  3. A tramitación e xestión da contratación administrativa e a administración de patrimonio.
  4. A expedición de certificacións en relación coas materias cuxa xestión lle estea atribuída e a custodia da documentación que se xere no exercicio das súas funcións.
  5. A asistencia á Presidencia en todos os asuntos e, singularmente, preparar e redactar, cando aquela o considere conveniente, os proxectos de ditames, informes ou propostas nos asuntos que a persoa titular da Presidencia determine.
  6. Aqueloutras que lle sexan delegadas pola persoa titular da Presidencia ou lle atribúa o Regulamento de organización e funcionamento do Consello Consultivo.
Galego