Cuestións relativas á potestade sancionadora en relación co Covid-19 (PDF)

A Sección de Estudos e Informes do Consello Consultivo de Galicia, en sesión realizada o día 14 de outubro de 2020, baixo a presidencia de José Luis Costa Pillado, actuando como secretaria Vanessa Brea Lago, e coa participación do conselleiro electivo Ignacio de Loyola Aranguren Pérez e do conselleiro electivo Eduardo Antonio Sánchez Tato (acordo do Pleno do CCG do 7.10.2020), sendo o letrado José Ángel Oreiro Romar, examinou o expediente de referencia, aprobando o seguinte informe:

Informe do Pleno

Galego