Transparencia

Recóllese neste apartado os datos de transparencia do
Consello Consultivo de Galicia

A Lei 1/2016, do 18 de xaneiro de transparencia e bo goberno regula a transparencia, as boas prácticas e a participación cidadá no ámbito da Administración pública de Galicia. Deste xeito, faise efectivo o dereito de cidadáns e cidadás a coñecer a actividade da Administración pública, ao tempo que se favorece o control da legalidade e se lle facilita á sociedade a asunción dun papel activo na vida administrativa, fomentando as oportunidades de participación na toma de decisións

Seguindo os principios recollidos nesta lei, o Consello Consultivo de Galicia pon a disposición da cidadanía, nas seguintes ligazóns, os contidos relativos a:

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL, ORGANIZATIVA E DE PLANIFICACIÓN:
· Órganos
· Competencias
· Delegación de competencias
· Catálogo de entidades do sector público da Comunidade Autónoma
· Axenda de actividade institucional

INFORMACIÓN EN MATERIA DE PERSOAL:
· Organigrama
· R.P.T.
· Efectivos de persoal
· Perfil biográfico
· Cuantía de retribucións
· ORDE do 14 de xaneiro de 2019
· ORDE do 8 de abril de 2019
· CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 14 de xaneiro de 2019
· Retribucións persoal eventual
· Retribucións de altos cargos
· Convenio colectivo da Xunta de Galicia
· Retribucións complementarias do persoal funcionario
· 2019: 1ºT. · 2019: 2ºT. · 2019: 3ºT. · 2019: 4ºT
· 2020: 1ºT. · 2020: 2ºT. · 2020: 3ºT. · 2020: 4ºT
· 2021: 1ºT.

INFORMACIÓN EN MATERIA ECONÓMICA, ORZAMENTARIA E ESTADÍSTICA:
· LEI 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.
· CORRECCIÓN DE ERROS. Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019.
· Orzamentos anuais
· Convenio EGAP
· Convenio AMTEGA
· Información estatística

INFORMACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA:
· Relación de contratos vixentes
· Plataforma de contratación pública da Comunidade Autónoma

LIGAZÓNS RELACIONADAS
· Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno
· Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno