Consello Consultivo de Galicia e EGAP: alianza estratéxica para a formación no ámbito público

Consello Consultivo de Galicia e EGAP: alianza estratéxica para a formación no ámbito público

 

Santiago de Compostela, 31 de outubro do 2023. O Consello Consultivo de Galicia, presidido por José Luis Costa Pillado, e a Escola Galega de Administración Pública (EGAP), dirixida por Sonia Rodríguez-Campos, unen forzas para ofrecer unha experiencia educativa única e de vangarda no ámbito da administración pública. Esta alianza brinda aos estudantes unha formación de alta calidade apoiada pola excelencia e a experiencia de ambas as institucións.

 

 

Dentro do Plan de Formación do Consello Consultivo de Galicia, neste ano organizou sete cursos, celebrándose dúas edicións de cada un deles. É importante resaltar que a docencia impartida e organizada polo Consello Consultivo ten unha ampla demanda, esgotándose sempre as prazas ofertadas e, segundo a ‘Memoria 2022’ do supremo órgano consultivo da Xunta e administracións públicas, conta cunha valoración alta do material docente achegado e do profesorado dos cursos, alcanzando unha puntuación por encima do catro sobre cinco puntos.

 

Cursos en modalidade de teleformación

o Elaboración de disposicións administrativas de carácter xeral.
o A función consultiva do Consello Consultivo de Galicia para a Administración local.
o Curso práctico sobre responsabilidade patrimonial das entidades locais.
o A intervención do Consello Consultivo de Galicia na contratación pública.
o A responsabilidade patrimonial por razóns de carácter urbanístico. Os supostos indemnizadores.
o A revisión en vía administrativa de títulos habilitantes de natureza urbanística.
o Os recursos administrativos na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións públicas.

 

Unha formación na capital de Galicia

A EGAP e o Consello Consultivo de Galicia comparten a dedicación á excelencia na formación e o fortalecemento dos profesionais do ámbito público. Ao estudar con esta alianza, os empregados públicos benefícianse dunha educación ancorada no coñecemento da administración pública e o marco legal que rexe na comunidade.

 

 

Expertos na materia para unha formación de vangarda

Os cursos celebrados na EGAP e organizados polo Consello Consultivo de Galicia están deseñados e dirixidos por un corpo docente altamente cualificado, composto por xuristas con ampla experiencia no ámbito da administración pública e legal. Isto garante que os estudantes reciban unha formación actualizada, relevante e aplicable na súa carreira profesional.

 

Sobre o Consello Consultivo de Galicia e a EGAP

O Consello Consultivo de Galicia é o supremo órgano consultivo da Xunta de Galicia e das administracións públicas da Comunidade Autónoma, e actúa con independencia respecto de calquera órgano e, en garantía dela, goza de autonomía orgánica e funcional, non estando os seus membros ligados por ningún mandato imperativo.

Pola súa banda, a EGAP busca conseguir unha maior profesionalización do persoal ao servizo das Administracións públicas, que redunde nunha maior eficacia e eficiencia na prestación dos servizos á cidadanía a través dunha formación que teña en conta as innovacións e as melloras na xestión pública, desde unha vertente práctica e aproveitando todo o potencial da tecnoloxía.

Galego